: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศอินโดนีเซีย

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศอินโดนีเซีย

(คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถพำนักสูงสุด 30 วัน)

สถานทูตอินโดนีเซีย (INDONESIA EMBASSY)

ที่ตั้ง :        600-602  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ พญาไท กทม. 10400

Tel. :       02-252-3135-40

Fax. :      02-255-1267, 02-259-4871

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            9.00-12.00 น.

เวลารับวีซ่า :            14.30-15.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              4 วันทำการ

สถานะ :  ไม่โชว์ตัว

URL :       -

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควรการแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลักการดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 4 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1.หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าอินโดนีเซีย เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่อินโดนีเซียได้ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า

2.แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

3.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)

4. สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน

5.รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

6. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

7.หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

9. จดหมายรับรองการทำงาน(ตัวจริง) และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

** วีซ่าท่องเที่ยว อาจทำแบบ On Arrival ได้ โดยมีข้อแม้ว่า

     1.อยู่ไม่เกิน 30 วัน

     2.ถือเงินสดอย่างน้อย 1,000 USD หรือ มีบัตรเครดิตที่ใช้งานได้

     3.หนังสือเดินทางมีอายุเกิน 6 เดือน และมีตั๋วเครื่องบิน เข้า-ออก อินโดนีเซีย

     4.On Arrival ทำได้เฉพาะสนามบินดังต่อไปนี้ Denpasar(Bali), Medan , Peken Baru , Padung, Jakarta, Surabaya, Manado

ค่าธรรมเนียม

     - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,600 บาท / คน

     - ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

     หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด และต้องมีใบ Authorize จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ Indonesia

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)

3. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

5. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมสำเนา

7. จดหมายรับรองการทำงาน(ตัวจริง) และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

8. Work Permit(ชาวต่างชาติ)

9. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรจากประเทศอินโดนีเซีย

ค่าธรรมเนียม

     - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,600 บาท / คน

     - ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน

     หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

สหราชอาณาจักร (ออกซ์ฟอร์ด-ลอนดอน) 79,990 บาท

บัตรกระเช้า Ngong Ping 360 1,799 บาท

บอลติก (เอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิธัวเนีย) 69,990 บาท

ฝรั่งเศส เนเธอร์เเลนด์ เบลเยี่ยม 69,990 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2024 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.