: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)​

 

 

 
บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด  (ต่อไป เรียกว่า “บริษัทฯ” )  ให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  โดยได้กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย หรือ PDPA (Personal Data Protection Act)  
 
 
1. นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่ออะไร    
นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล         
 
 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บนั้นเพื่อการประมวลผลที่อาจจำเป็นในการให้บริการที่ดีขึ้น ได้แก่ cookies ในการเข้าชมเว็บไซต์  ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล บัตรประชาชน ช่องทางติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ ข้อมูลความชื่นชอบ เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นต่อการใช้บริการของบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งการใช้บริการใดๆของบริษัทฯ ท่านให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลในการอำนวยความสะดวกและพัฒนาการใช้บริการ            
 
 
3.      จุดประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  
3.1     เก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการตลาดที่จะสรรหาบริการที่ตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด 
3.2     เก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของบริษัทฯ
3.3     บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการตามที่ท่านต้องการ
3.4     การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นหรือระยะเวลาไม่เกิน10 ปี หรือ อาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี  บริษัทฯจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว        
 
 
4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
 
 
5. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง 
สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯกำหนดขึ้น         
 
5.1 สิทธิการได้รับแจ้ง    
บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการเก็บและการใช้ข้อมูลให้ทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล               
 
5.2 สิทธิขอถอนความยินยอม 
หากท่านให้ความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับสมาคม เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด  เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม          
 
5.3 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล    
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯและขอให้ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่านได้    
   
5.4  สิทธิขอคัดค้าน   
ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริษัทฯจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
 
5.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว    
 
5.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล 
ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง               
 
5.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล 
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยการแก้ไขนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริต และไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย              
 
5.8 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกรณีที่ท่านต้องการให้บริษัทฯโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานอื่น  ท่านสามารถขอให้บริษัทฯจัดทำข้อมูลที่อ่านได้ง่ายหรือจัดทำข้อมูลในรูปแบบที่เข้าถึงได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และโอนไปยังหน่วยงานอีกรายได้ ซึ่งข้อมูลที่โอนไปนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย สัญญา หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น          
 
5.9 การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น          
 
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถดำเนินการขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ผ่านทาง  info@noomsaotours.co.th หรือ ช่องทางติดต่ออื่นๆของบริษัทฯ  
 
 
 
 

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2024 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.